:: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ::
arrow mini แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.ช่องสาริกา พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.ช่องสาริกา พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini แบบสรุปงายงานตามนโยบาย No Gift Policy [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "ทุจริต โปร่งใส อบต.ช่องสาริกาใสสะอาด ๒๕๖๖ และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini การประเมินความเสี่ยงทางทุจริตของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (No Gift Policy) [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini การดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) [ไฟล์แนบicon pdf]