วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มอบหมายให้นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกอบต.ช่องสาริกา พร้อมด้วยนายนิติศักดิ์ เจริญสุข ที่ปรึกษานายกฯ นางกัญจะนา แสงแดง สมาชิกสภาอบต. ช่องสาริกา และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รับลงทะเบียนการแสดงตน เพื่อยืนยันการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องสาริกา