วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น . นายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มอบหมายให้ นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกอบต.ช่องสาริกา พร้อมด้วยนายวิเชียร มุ่งหมาย สมาชิกสภาอบต. ช่องสาริกา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รับลงทะเบียนการแสดงตน เพื่อยืนยันการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องสาริกา