วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น . นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสมวงษ์ ใจสุวรรณ์ สมาชิกสภาอบต.ช่องสาริกา หมู่ที่ ๑๐ นายดนุนัย บุญเพ็ง สมาชิกสภาอบต.ช่องสาริกา หมู่ที่ ๑๑ นายสามารถ ศรีเดือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ นางปรียาภรณ์ มาเหนี่ยง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รับลงทะเบียนการแสดงตน เพื่อยืนยันการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน หมู่ที่ ๑๐ และ ๑๑ ตำบลช่องสาริกา