วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายปกรณ์ เกตุพันธ์ สมาชิกสภาอบต. ช่องสาริกา หมู่ที่ ๙ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รับลงทะเบียนการแสดงตน เพื่อยืนยันการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน หมู่ที่ ๙ ตำบลช่องสาริกา