วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประสาน เอมวงษ์ สมาชิกสภาอบต.ช่องสาริกา หมู่ที่ ๑๒ นายขวัญฟ้า กรสุพรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รับลงทะเบียนการแสดงตน เพื่อยืนยันการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน พื้นที่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลช่องสาริกา