วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายวินัย ไตรอุดม สมาชิกสภาอบต.ช่องสาริกา หมู่ที่ ๑๓ นายธีระพงษ์ วงษ์ทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รับลงทะเบียนการแสดงตน เพื่อยืนยันการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน พื้นที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลช่องสาริกา