“หนู ๆ ช่วยขจัด ขยะแยกชัด ปราศจากมลพิษ”
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ช่องสาริกา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และรีไซเคิลขยะ แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกาตามโครงการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีนายสมบุญ สิงห์ดา รองนายก อบต.ช่องสาริกา นางสาวนภัสนันท์ ชอบคุย รองปลัด อบต.ช่องสาริกา นางสาวแก้วจำเรียง จิระออน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ช่องสาริกา นางสาวนิตยา อินธานุภาพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมกิจกรรม