วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายพัลลภ ภัทรบดี ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช่องสาริกา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา