วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาเข้าร่วมประชุมคณะผู้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุม บริษัท บีฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลช่องสาริกา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย