วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี