นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาเชิญชวนพี่น้องชาวช่องสาริกาทุกครัวเรือน จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชุมชน ประโยชน์เยอะแบบนี้ ต้องมีถังขยะเปียกกันทุกบ้านนะจ๊ะ