วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอิสรณ์ วรรณธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วย นางกมลวรรณ ชาติทองคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, นายแพทย์นุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร่วมรับมอบ "หุ่นยนต์ดินสอ" จาก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สำนักบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือเบทาโกรจำกัด (มหาชาน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือในการบริการทางการแพทย์ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลพัฒนานิคม โดยความอนุเคราะห์จากบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี