วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวนิตยา อินธานุภาพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวโชคสมร จิระออน หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ ราย

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860