วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัท โจสพง กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ สาธารณรัฐกานา โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการทำเกษตรกรรมและการพัฒนาด้านการเกษตร การปลูกข้าว การแปรรูปอาหาร เพื่อลดการนำเข้าและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรด้วยตนเอง ขอขอบคุณอู่พยัพการช่างที่ตอนรับคณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐกานา มา ณ โอกาสนี้