วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มอบหมายให้นายรักชาติ มั่นเจริญ พร้อมด้วยนายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นางสาวนิตยา อินธานุภาพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์และโรงเรียนวัดดำรงบุล