วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยนายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นางสาวชุติมณฑณ์ ผ่องผล เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ศพด.บ้านห้วยสะอาด โรงเรียนบ้านห้วยสะอาดศพด.ช่องสาริกา และโรงเรียนช่องสาริกา