วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ ร่วมกับนักกายภาพบำบัด รพ.พัฒนานิคม พยาบาลวิชาชีพ รพสต.ช่องสาริกา และอสม. หมู่ ๗ หมู่ ๙ หมู่ ๑๒ ตำบลช่องสาริกา เพื่อเยี่ยมผู้ป่วย ในการประเมิน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม จำนวน ๕ ราย ผลปรากฎดังนี้

     ๑.นายเฟี๊ยม หมู่ ๗ ติดเตียง 
     ๒.นางผิน หมู่ ๗ ติดเตียง
     ๓.นายสุเทพ หมู่ ๙ ปกติ
     ๔.นายประทีป หมู่ ๙ ปกติ
     ๕.นายฒณัณพงษ์ หมู่ ๑๒ ติดเตียง