วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้มอบหมายให้ นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมสำรวจเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เหตุเกิดเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้ความช่วยเหลือ หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖ และหมู่ที่ ๗ มีครัวเรือนได้รับความเสียหายจำนวน ๔๖ ครัวเรือน

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860