วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้มอบหมายให้ นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมสำรวจเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เหตุเกิดเวลาประมาณ ๑๗.๑๐ น. เพื่อให้ความช่วยเหลือ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ มีครัวเรือนได้รับความเสียหายจำนวน ๖ ครัวเรือน