วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มอบหมายให้ นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สำนักปลัด และห้องคลัง มอบเช็คช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลช่องสาริกา จากเหตุที่เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ,วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๕๓ ราย จึงรายงานมาเพื่อทราบค่ะ