วันที่ 20 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. อสม. เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกตันไม้ Shera Go Green & Save Environment ณ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) โรงงานลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก มลพิษทางอากาศ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้หลายภาคส่วนได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบด้านต่างๆ โดยทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลช่องสาริกาเอง ก็ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมในส่วนท้องถิ่นของตำบลช่องสาริกา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิกิจกรรม โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนซอย11 ระหว่าง สาย 2-3 ซึ่งนับว่าเป็นบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานเฌอร่าลพบุรี ทางโรงงานเฌอร่าลพบุรีได้มีการจัดกิจกรรม Shera Go Green ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกไม้ชมพูพันธ์ทิพย์หลังรั้วโรงงานที่มีส่วนเชื่อมต่อกับพื้นที่ถนนสาธาราณะ นอกจากจะเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามแล้ว ต้นไม้ที่ปลูกยังมีส่วนช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึ่งสามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อประชาชนและผู้ใช้ประโยชน์ทุกท่านในพื้นตำบลช่องสาริกา #https://www.cknews.live/post/10117

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860