วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนในหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี เที่ยง ดีกระโทก ท้องถิ่นอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ในตำบลช่องสาริกา ดังนี้
1) บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 7
2) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8
3) บ้านตอยาง หมู่ที่ 6
4) บ้านหลุบเรา หมู่ที่ 5
5) บ้านปากช่องสาริกา หมู่ที่ 9
6) บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 10
7) บ้านห้วยสงบ หมู่ที่ 11