วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดย นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร่วมการประกวดหมู่บ้านศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี (บ้านปากช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี) ในการนี้ได้รับเกียรติจากพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส่วนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานองค์การปกครอง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี (บ้านปากช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี) โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ถวายการต้อนรับ ณ วัดช่องสาริกาใน หมู่ที่ 12 ตำบลช่องสาริกาจากนั้นมอบโล่เกียรติคุณ หมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่หน่วยงาน องค์กร ผู้นำชุมชน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ กล่าวถวายรายงานเสนอผลงาน และนำชมวีดิทัศน์ คณะกรรมการฯ สอบ-ถาม ผลการดำเนินโครงการฯ และข้อเสนอแนะ สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ในการนี้ได้รับความเมตตา พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และนายธนาคม จงจิระ อดีตอธิบดีกรมการปกครองเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมนำหลักธรรมศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตจากบุคคล สู่ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้ประชาชน ส่งผลให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป #https://siamrath.co.th/n/471790