วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม อบต. ช่องสาริกา นำโดย ท่านนายกพัลลภ ภัทรบดี นายกอบต. ช่องสาริกา /นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกฯ / นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานายกฯ / นางวนิดา เชียงศรี ส. อบต.หมู่ที่ 4 /นายพเยาว์ ชะเอมจันทร์ ส.อบต. ฯ หมู่ที่ 5 / ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสาริกา ร่วมลงพื้นที่ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2566 และออกให้บริการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดวัดโคกสะอาด โดยมีผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 (บางส่วน) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 135 คน ราย คิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน