วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มอบหมายให้นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกฯ/ นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกฯ /นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานายกฯ พร้อมด้วย นางกัญจนา แสงแดง ส.อบต.หมู่ที่ 7 / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาริกา และกองสวัสดิการสังคม อบต. ช่องสาริกา ลงพื้นที่ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2566 และออกให้บริการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีศรีโสภณ โดยมีผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนผู้สูงอายุ ในหมู่บ้าน