วันที่ 24 ส.ค.66 เวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-13 เพื่อให้ความรู้ รวมถึงวิธีการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลช่องสาริกา และเวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่องสาริกา ทำการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ซึ่งพบผู้ป่วยจำนวน 2 ราย