วันที่ 6 กันยายน 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อบต. ช่องสาริกา /นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา / นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา /นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา / นาย ปกรณ์ เกตุพันธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 9 / นาย วินัย ไตรอุดม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา หมู่ที่ 13 /นายพะเยาว์ ชะเอมจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 5 / นายสมวงษ์ ใจสุวรรณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หมู่ที่ 10 /นางสาวเกษมณี แคว้นน้อย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม /นางสาว นิตยา อินธานุภาพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ ตามโครงการ “ ปันรัก เติมสุข สู่ชุมชน ” ประจำปี 2566 เพื่อส่งมอบรถวีลแชร์ และรถสามล้อโยกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากไร้ในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทั้งยังเป็นการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมครอบครัวเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไป ทั้งนี้ได้ทำการส่งมอบรถวีลแชร์ และรถสามล้อโยก จำนวน 4 ราย ดังนี้
ส่งมอบรถ วีลแชร์ จำนวน 3 คัน ดังนี้
- ผู้พิการ หมู่ที่ 13 ตำบลช่องสาริกา จำนวน 1 ราย
- ผู้พิการ หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาริกา จำนวน 1 ราย
- ผู้สูงอายุหมู่ที่ 5 ตำบลช่องสาริกา จำนวน 1 ราย
ส่งมอบรถสามล้อโยก จำนวน 1 คัน ดังนี้
- ผู้พิการ หมู่ที่ 10 ตำบลช่องสาริกา จำนวน 1 ราย