วันที่ 13 กันยายน 2566 นายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยนายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกฯ / นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกฯ /นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานายกฯ /นางรัตนา เฉลยวาเรศ ส.อบต.หมู่ที่ 1 / นางสาวเกษมณี แคว้นน้อย รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และ อสม. หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา ร่วมลงพื้นที่ ส่งลงพื้นที่ ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับญาติของผู้ป่วย เพื่อให้ยืมใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปรกติของระบบทางเดินหายใจ ตามโครงการ ” ปันรัก เติมสุข สู่ชุมชน” ตามโครงการ ” ปันรัก เติมสุข สู่ชุมชน” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริการ่วมกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ ส่งมอบจำนวน 1 เครื่อง สำหรับผู้ป่วย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ราย