วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มอบหมายให้นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกฯ นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกฯ นางชุติมณฑน์ ผ่องผล เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม