วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยนายสมบัติ ท้าวสาบุตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และนายขวัญฟ้า กรสุพรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลช่องสาริกา (รับแทนโดยนายสมศักดิ์ หัสดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12) เข้ารับโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 3 จังหวัดลพบุรี
ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี