เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดยนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ฝายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ทหารผ่านศึก ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม นำเข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ การปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860