วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 ดร.พัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยนายรักชาติ มั่นเจริญ นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายณรงค์ ผดุงผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมได้ดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เพื่อแสดงถึงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณครู พร้อมกับเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2567

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860