วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยนายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกฯ นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกฯ นางสาวชุติมณฑ์ ผ่องผล เลขานายกฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำเดือนและร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งลงพื้นที่ Click off รณรงค์สำรวจลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่ที่ 1-13 ตำบลช่องสาริกา

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860