วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 - 13 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่อไป
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช่องสาริกา ประจำปี 2567

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860