:: รายงานผลการปฏิับัติงานประจำปี ::
arrow3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ไฟล์แนบicon pdf]