:: มาตรการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ::

 arrow3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ไฟล์แนบicon pdf]

 arrow3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ไฟล์แนบicon pdf]

 arrow3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 [ไฟล์แนบicon pdf]

 arrow3 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสธารณะ [ไฟล์แนบicon pdf]

pics topic 888