arrow3 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕ และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Police) icon pdf
arrow3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ icon pdf
arrow3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) icon pdf
arrow3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา icon pdf