:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ::
arrow3 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) องค์การบริาหารส่วนตำบลช่องสาริกา [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕ และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Police) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา [ไฟล์แนบicon pdf]