:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ::
arrow3 ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสั่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ข้อบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๘ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ [ไฟล์แนบicon pdf]