:: พ.ร.บ / พ.ร.ก ::
arrow mini พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ไฟล์แนบicon pdf]

arrow mini พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ไฟล์แนบ พ.ร.บ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล]