arrow3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ icon pdf
arrow3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ icon pdf
arrow3 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ (Local Performance Assessment Annual report ๒๐๒๐) icon pdf