:: รายงานอื่น ๆ ::
arrow3 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ (Local Performance Assessment Annual report ๒๐๒๐) [ไฟล์แนบicon pdf]