arrow3 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) icon pdf

arrow3 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) icon pdf
arrow3 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน icon pdf
arrow3 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)icon pdf