:: สถิติ ::
arrow3 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน [ไฟล์แนบicon pdf]

arrow3 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]

arrow3 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ไฟล์แนบicon pdf]