:: มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ::
arrow3 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ข้อกำหนดจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกัลการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 การประเมินความเสียงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ไฟล์แนบicon pdf]