arrow3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ icon pdf
arrow3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ icon pdf
arrow3 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ icon pdf
arrow3 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกัลการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา icon pdf
arrow3 การประเมินความเสียงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ icon pdf
arrow3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) icon pdf