:: มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ::
arrow3 แนวปฏิบัติ Dos & Don't ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ข้อกำหนดจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกัลการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 การประเมินความเสียงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก) [ไฟล์แนบicon pdf]

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860