:: คู่มือการปฏิบัติงาน ::

 arrow mini คู่มือให้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือ e-Plan ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือวินัย (คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ) [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล และอำเภอ) [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือ การปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ไฟล์แนบicon pdf]
 arrow mini คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ [ไฟล์แนบicon pdf]