:: แผนการดำเนินงาน ::
arrow mini แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini การประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ไฟล์แนบicon pdf]