:: แผนการดำเนินงาน ::
arrow mini แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ icon pdf
arrow mini การประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ icon pdf
arrow mini แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ icon pdf
arrow mini รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ icon pdf