img01

ข้อมูลพื้นฐานตำบลช่องสาริกา
          ตำบลช่องสาริกา ก่อตั้งมาแล้วประมาณ ๗๐ ปี สภาพพื้นที่เป็นภูเขา ถ้ำ และป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าที่หายาก เช่น ช้าง เก้ง กวาง เป็นต้น มีการสัญจรโดยใช้ทางเกวียนและการเดินเท้า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ ฝนตกต้องตามฤดูกาล เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ดังนั้นประชากรที่อพยพมาจับจองพื้นที่ทำกินจึงประกอบอาชีพทำไร่ ข้าวโพด ละหุ่ง ถั่วลิสง ต่อมาสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ขึน ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล จังลพบุรี และอำเภอพระพุทธบาท อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยแยกตำบลต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับอำเภอพระพุทธบาท เป็นที่ตั้งทำการนิคมสร้างตนเองเพื่อจัดสรรที่ดินให้กับชาวสามล้อที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อลดความแออัดและไม่มีที่ดินทำกิน โดยจัดสรรเป็นแปลงแปลงละ ๒๕ ไร่ ต่อมาได้มีการซื้อขายบุกเบิกพื้นที่ และตั้งถิ่นฐานมาจนถึงปัจจุบันและได้ขยายอาณาเขตออกไปครอบคลุมบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ตำบลช่องสาริกาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

แผนที่ อบต
          ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลพัฒนานิคม และตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
          ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

          โดยมีพื้นที่ ๘๑.๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๐,๗๒๕ ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านในการปกครอง ๑๓ หมู่บ้าน ๕,๘๓๘ ครัวเรือน มีประชากร จำนวน ๙,๘๒๘ คน เป็นชาย ๔,๗๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๖ เป็นหญิง ๕,๑๑๗ คน คิดเป็น ๕๑.๖๔ ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร้อยละ ๘๕.๐๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ทานตะวัน ฟักทอง

ตัดอ๋อย243093

รองลงมาร้อยละ ๒๗.๐๐ ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ ไก่ ตำบลช่องสาริกาเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลผลิตรวมให้แก่เกษตรกรสูงสุด คือ ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, ฟักทอง

  เลี้ยงหมู  เลี้ยงไก่
 เลี้ยงวัว

 

และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น ถ้ำเอราวัณ ถ้ำพรหมสวัสดิ์ ทุ่งทานตะวัน เป็นต้น

img23
          โดยทั่วไปสภาพแวดล้อมของตำบลช่องสาริกาจะเป็นพื้นที่ที่มีบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาตั้งฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่ด้วยลักษณะเด่นของตำบลช่องสาริกาในการบริหารจัดการที่ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ระหว่างชุมชนกับบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม ในลักษณะแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงรักษาไว้ด้วยวิถีชีวิตของชุมชน จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้มีองค์กร หน่วยงานและบุคคลภายนอกให้ความสนใจแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของคนตำบลช่องสาริกาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตำบลช่องสาริกายังมีการทำงานร่วมกันขององค์กรในพื้นที่ ๓ ภาคส่วนหลัก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา องค์กรท้องที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) และองค์กรภาคประชาชน (แกนนำกลุ่ม, แหล่งเรียนรู้) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในตำบล เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานภายนอกตำบล เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตำบลช่องสาริกามีศักยภาพในการทำหน้าที่เป็น “กลไกขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”

 img24  img25