:: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ::
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ต.ค.๒๕๖๔-มี.ค.๒๕๖๕ icon pdf
arrow mini แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ icon pdf
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) icon pdf
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) icon pdf
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) icon pdf
arrow mini รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) icon pdf
arrow mini แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๔) icon pdf