:: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ::
arrow mini แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน ต.ค.๒๕๖๔-มี.ค.๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๔) [ไฟล์แนบicon pdf]