:: แผนพัฒนาท้องถิ่น ::
new แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑-๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนชุมชนระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]