อบต.01

สภาพทั่วไป
ตำบลช่องสาริกา เป็นหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอพัฒนานิคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวอำเภอพัฒนานิคม ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ ๓๙ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๘๑.๑๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๐,๗๒๕ ไร่

อาณาเขตติดต่อ
ตำบลช่องสาริกา อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ: มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลพัฒนานิคม และตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้: มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก: มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก: มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา

จำนวนประชากร

♦ จำนวนประชากรในตำบลช่องสาริกา ทั้งหมด ๙,๘๒๘ คน
♦ แยกเป็นชาย จำนวน ๔,๗๑๑ คน
♦ แยกเป็นหญิง จำนวน ๕,๑๑๗ คน
♦ จำนวนครัวเรือน ๕,๘๓๘ ครัวเรือน
♦ ความหน้าแน่นเฉลี่ย ๙๙.๐๖ คน/ตารางกิโลเมตร

ภาพภูมิประเทศ

img23

เขตการปกครอง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำวนประชากร จำนวน
ครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านสาริกาพัฒนา ๕๑๔ ๕๕๔ ๑,๐๖๘ ๙๖๘
2 บ้านด่านกระเบา ๑๓๔ ๑๔๓ ๒๗๗ ๑๐๒
3 บ้นน้ำซับ ๑๒๕ ๑๖๗ ๒๙๒ ๑๐๐
4 บ้านโคกสะอาด ๒๓๔ ๒๕๑ ๔๘๕ ๒๖๕
5 บ้านหลุบเลา ๙๔๘ ๑,๐๓๕ ๑,๙๘๓ ๑,๘๕๓
6 บ้านตอยาง ๕๒๑ ๕๕๕ ๑,๐๗๖ ๓๘๗
7 บ้านซับตะเคียน ๔๔๖ ๔๙๙ ๙๔๕ ๓๖๖
8 บ้านหนองโพธิ์ ๓๑๙ ๓๔๔ ๖๖๓ ๔๗๕
9 บ้านปากช่องสาริกา ๑๘๘ ๒๐๘ ๓๙๖ ๑๔๖
10 บ้านคลองตะเคียน ๓๒๘ ๓๕๓ ๖๘๑ ๒๒๕
11 บ้านห้วยสงบ ๑๓๖ ๑๔๗ ๒๘๓ ๑๒๒
12 บ้านช่องสาริกา ๓๙๐ ๓๑๘ ๘๐๘ ๔๓๕
13 บ้านถ้ำบ่อทอง ๔๒๘ ๔๔๓ ๘๗๑ ๓๙๔
รวม ๔,๗๑๑ ๕,๑๑๗ ๙,๘๒๘ ๕,๘๓๘

                                                                                                                       *ข้อมูล ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาชีพในตำบล
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประชากรร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชไร่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ทานตะวัน ฟักทอง อาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม ไก่

อ้อย.png เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่