:: รายงานผลการกำกับติดตาม ::
arrow3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) [ไฟล์แนบicon pdf]